Valg av USENET Norges Arbeidsutvalg (AU)

1. Sammensetning

USENET Norges Arbeidsutvalg består av tre ordinære medlemmer pluss en "vaktmester". Vaktmesteren har PGP-nøkkelen og foretar det praktiske arbeidet i forbindelse med opprettelse av nye grupper og sletting av gamle.

2. Tider for valg

Hovedvalg på ordinære medlemmer av AU skjer etter reglementes §3.2 og vil av hensyn til oversiktlighet bare foregå fire ganger i året, i månedene februar, mai, august eller november; ved nyvalg som følge av mistillitsforslag etter reglementets §5 skal valg arrangeres snarest. Suppleringsvalg på ordinære medlemmer av AU skjer etter reglementets §3.3 og arrangeres snarest etter at et medlem har trukket seg.

Uansett forrige avsnitt skal valg eller voteringer over mistillitsforslag ikke skje i juli måned.

3. Valgrutiner

3.1. Valg av vaktmester:

På grunn av de spesielle kravene som stilles til en vaktmesters tekniske erfaring og kompetanse, velges ikke vaktmesteren etter samme retningslinjer som resten av utvalget. En person med den rette kompetansen som er foreslått/annonsert og akseptert, fortsetter i denne funksjonen så lenge han eller hun har anledning og ork til det.

Han eller hun er å betrakte som valgt hvis støtten han eller hun får er større enn eventuelle innsigelser, eller er større enn støtten til en eventuell annen vaktmesterkandidat. Om en slik valgt vaktmester på et tidspunkt skulle trekke seg, eller på annen måte ikke være i stand til å tilfredsstillende utføre sine oppgaver, skal det sittende utvalget (forsøke å) finne en egnet etterfølger.

Ny vaktmester må presenteres og godkjennes. I denne vurderingen vil synspunktet til deltagere på gruppen med kompetanse innen drift av news-servere veie tungt for å sikre at den nye vaktmesteren innehar de nødvendige tekniske kunnskaper for å bekle rollen. Når godkjennelsen er klar, vil vaktmesterskiftet annonseres.

3.2. Hovedvalg, ordinære medlemmer

3.2.1 Generelle bestemmelser

Arbeidsutvalget velges i utgangspunktet for en periode på to år. Hvis ett eller flere utvalgsmedlemmer trekker seg i løpet av denne perioden, vil det bli annonsert nyvalg (se pkt.3.3) for den eller de ledige plassene. Det er ønskelig at utvalget har en variert sammensetning med hensyn til bakgrunn, og fartstid på USENET. Når en valgperiode nærmer seg slutten, skal det sittende arbeidsutvalg informere om dette, og samtidig redegjøre for den kommende valgprosessen.

3.2.2 Nominasjoner og akseptperiode

Alle, også medlemmer av det sittende AU, kan foreslå kandidater til AU. En tidsramme på to uker settes for forslag til kandidater fra den datoen da dette blir annonsert.

Forslag skal postes på no.usenet.admin og samtidig sendes pr. epost til au@usenet.no. For mere om innsending av nominasjoner, se punkt E i veiledningen.

Ved utløpet av nominasjonsperioden vil det sittende AU kontakte samtlige foreslåtte kandidater pr. epost med forespørsel om de ønsker å stille til valg. AU kan også, men har ikke plikt til, å forsøke andre kanaler for å oppnå kontakt med kandidater som ikke besvarer henvendelsen.

Akseptperioden starter ved utløpet av nominasjonsperioden i det AU henvender seg til kandidatene med forespørsel om de aksepterer nominasjonen og avsluttes så snart samtlige kandidater har svart, eller senest ved utløpet av svarfristen. Foreslåtte kandidater kan akseptere nominasjonen før nominasjonsperioden er over.

Dersom det ved utløpet av akseptperioden ikke er nok kandidater til å fylle de ledige plasser i AU, forlenges nominasjonsperioden med to uker. Ny annonsering som nevnt i pkt. 3.2.1 må da gjøres, og ny akseptperiode løper deretter som beskrevet over.

Ved utløpet av akseptperioden, og når det eksisterer tilstrekkelig mange kandidater starter diskusjonsperioden.

3.2.3 Diskusjonsperioden

Når nominasjonsperioden og akseptperioden er utløpt poster AU en presentasjon av kandidatene i form av en liste inneholdende fullt navn og epostadresse til de nominerte.

Dersom antallet nominerte kandidater som har akseptert nominasjonen er identisk med antallet plasser i AU som skal fylles vil disse regnes som valgt uten avstemning. Er antallet høyere vil det sittende utvalget annonsere at det skal avholdes valg.

Valget starter med en to ukers diskusjonsperiode. Den første uken av diskusjonsperioden benyttes også til å oppnevne og diskutere stemmetellere.

Før valg kan avholdes må det oppnevnes tre stemmetellere.

Den to ukes diskusjonsperioden skal også benyttes av kandidatene (dersom de ønsker det) å presentere seg selv og hva de forventer å bidra med. Videre kan de stemmeberettigete benytte diskusjonsperioden til å diskutere kandidatene, og til å stille spørsmål til kandidatene.

3.2.4 Avstemningsperioden

Ved avslutning av diskusjonsperioden begynner avstemmingsperioden.

Tidspunkt, tidsramme, mottakeradresse for epoststemmer, URL til evt. stemmeskjema osv. skal annonseres av AU på news, samt på websiden http://www.usenet.no/. Tidsrammen for gjennomføring av avstemningen vil i utgangspunktet være 2 uker, men denne kan, i likhet med forslagsperioden utvides dersom spesielle forhold tilsier det.

Ytterligere detaljer omkring gjennomføringen av avstemningen fremgår av punkt H i veiledningen.

Alle fysiske personer som betrakter seg som brukere av nyhetsgruppene i no-hierarkiet er stemmeberettigete. Hver person får stemme én gang.

Både fullt navn og fungerende, korrekt og personlig epost-adresse må framgå klart av stemmeseddelen for at stemmen skal være gyldig. Ytterligere detaljer omkring stemmeberettigede og aksept av stemmer fremgår av punkt C i veiledningen. Hvem som har avgitt stemme vil bli offentliggjort av AU på news, samt på http://www.usenet.no/, men hva den enkelte har stemt forblir hemmelig.

Dersom en kandidat trekker seg i løpet av avstemningsperioden, skal vedkommendes navn strykes fra alle stemmesedler, og valget ellers fullføres. Dersom et trukket kandidatur resulterer i at antall gjenværende kandidater er identisk med antallet plasser i AU som skal fylles, skal valget stanses, og gjenværende kandidater regnes som valgt.

Når klagefristen er utløpt er resultatet endelig, og resultatet av avstemmingen postes av AU og annonseres på http://www.usenet.no/. Det nyvalgte AU tiltrer sin funksjon umiddelbart.

3.2.5 Valgalgoritme:

Valget telles opp ihht følgende algoritme:

1. Stemmegivning
Alle velgerne setter opp kandidatene i prioritert rekkefølge. Listen behøver ikke inneholde alle navnene.
2. Opptelling
Hver stemmeseddel gir N poeng til den som står først på "stemmeseddelen", N-1 poeng til nr 2, N-2 poeng til nr 3 ... 1 poeng til nummer N. Hvis listen inneholder færre enn N navn deles det ut poeng så langt listen rekker og ingen får de siste poengene.
3. Stryke en kandidat
Den som har færrest poeng strykes, dvs. at vedkommendes navn fjernes fra alle stemmesedlene. Hvis flere har samme minste poengsum, trekkes det tilfeldig hvem som strykes.
4. Repetisjon
Punktene 2 til 4 gjentas til man står igjen med riktig antall kandidater.

Eksempel og ytterligere beskrivelse kan finnes i punkt D i veiledningen.

3.3 Suppleringsvalg, ordinære medlemmer

Dersom ett eller flere utvalgsmedlem trekker seg i løpet av valgperioden (se pkt 3.2.1), skal Arbeidsutvalget annonsere suppleringsvalg. Det er ønskelig at det medlemmet som trekker seg blir sittende til suppleringsvalget er avsluttet og det nye medlemmet kan begynne å delta, men AU er likevel beslutningsdyktig dersom det i en kortere periode kun består av 3 medlemmer, eksklusive vaktmester, eller 2 medlemmer, inklusive vaktmester.

Dersom det gjenstår under 6 måneder til neste hovedvalg, og AU fortsatt er beslutningsdyktig, kan AU velge å avstå fra suppleringsvalg, og fungere med redusert bemanning fram til neste hovedvalg.

Ved suppleringsvalg velges det det antall medlemmer til AU som er nødvendig for å erstatte de(t) medlem(mer) som trer ut. Funksjonsperioden for nye medlemmer blir den gjenværende funksjonsperioden til det øvrige sittende AU.

Suppleringsvalg foregår forøvrig etter de samme regler som ordinære valg, slik disse er beskrevet i §§ 3.2.1 - 3.2.5.

4. Annonsering av valgresultatet m.v.

4.1 Offentliggjøring av valgresultatet

Utfallet av valg skal offentliggjøres så snart stemmetellingen er ferdig.

4.2 Avsluttende bestemmelser

Kandidater som har akseptert nominasjonen forplikter seg, i likhet med det sittende arbeidsutvalget, til å respektere utfallet av valg.

5. Mistillit mot sittende arbeidsutvalg.

Bortsett fra en "fredningsperiode" 60 dager etter valg på nytt AU og 60 dager etter et nedstemt mistillitsforslag kan det når som helst i valgperioden kan det reises mistillitsforslag mot de valgte medlemmer i sittende AU dersom minst 20% av det antall personer som stemte i siste valg på AU og som har stemmerett ved valg i no.* krever det.

Mistillitsforslag kan kun framsettes mot de valgte medlemmer i sittende AU som helhet, ikke mot enkeltmedlemmer i AU.

Et mistillitsforslag vil vanligvis ikke omfatte vaktmester, med mindre det angis spesielt i mistillitsforslaget at det også omfatter vaktmester. I så fall må mistillitsforslaget også inneholde minst ett navn på en kvalifisert kandidat som har sagt seg villig til å overta de tekniske funksjoner som påhviler vaktmester.

5.1 Framsettelse av mistillitsforslag

Mistillitsforslaget framsettes ved at det oversendes til AU i form av en epost inneholdende 1) ett begrunnet mistillitsforslag, 2) signaturene til det tilstrekkelig antall personer som stiller seg bak mistillitsforslaget. Signatur betyr her fullt navn og gyldig, personlig epost-adresse. Samtidig postes mistillitsforslaget til no.usenet.admin, med epostadresser omskrevet ihht punkt B i veiledningen.

5.2 Stemmetellere ved mistillitsforslag

Ved innlevering av mistillitsforslag oppnevnes det stemmetellere. Stemmetellerene består en person utpekt av og blant de som framsetter mistillitsforslaget, en person utpekt av og blant sittende AU, samt en tredje person som foreslås av disse to i fellesskap. Navnet på den tredje stemmeteller annonseres i de to sedvanlige nyhetsgruppene og man åpner for en uke med diskusjon. Vedkommende ansees som akseptert dersom det ikke postes innsigelser mot vedkommende, eller dersom antall personer som støtter vedkommende er flere enn eventuelle innsigelser.

5.3 Avstemming over mistillitsforslag

Umiddelbart etter at stemmetellerne er godkjent teller disse opp og kontrollerer (om nødvendig) signaturene til de som framsetter mistillitsforslaget. Dersom et tilstrekkelig antall signaturer er funnet å stå bak forslaget skal det uten ytterligere opphold stemmes over mistillitsforslaget. Det kan bare stemmes "ja" eller "nei" til framsatte mistillitsforslaget.

Avstemmingsperioden varer i to uker. Stemmerett har de samme personer som har stemmerett til valg av AU, og avstemmingen gjennomføres på samme måte som ved valg på AU.

5.4 Resultat

I avstemningen kreves et flertall for mistillit på 2/3, samt minst 40 flere stemmer for mistillit enn mot. Dersom dette er oppfylt pålegges arbeidsutvalget uten opphold å skrive ut valg på nytt arbeidsutvalg. Ved nyvalg som følge av mistillitsforslag kan valget om nødvendig foregå utenfor de tider for valg som er angitt i §2.

Det er ingen begrensing på hvem som kan stille som kandidat ved nyvalg.


Veiledning/generelle bestemmelser


au@usenet.no