Regler for opprettelse av nye grupper

1. Innledning

Disse reglene gjelder for opprettelse av nye grupper i no.*. Nye grupper under no.alt.* og no.annonser.* er unntatt fra disse reglene.

2. Grunnlag for ny gruppe

Behovet for nye grupper må komme innenfra, fra no.*. Foreslåtte temaer for nye grupper må alt diskuteres mye på eksisterende grupper. Eventuelt må årsaken til at det ikke kan diskuteres på eksisterende grupper, og behovet for å diskutere det, begrunnes.

3. Charter

Alle grupper som skal opprettes må ha et charter, og dette charteret skal følge et definert format. Gruppeforslag som ikke har et tilfredsstillende charter vedlagt vil bli returnert til forslagsstiller.

Et charter inneholder følgende seksjoner:

Dersom forslagsstiller ikke har klare preferanser for gruppenavn (dvs. plassering av gruppen), kan denne stå tom. Den vil da bli fyllt ut av AU på bakgrunn av diskusjonen om forslaget. Se ellers dokumentet "Hvordan skrive et godt charter" for ytterligere detaljer om de ulike punktene.

Mal for charter (bokmål og nynorsk) finner du på USENET Norges websider.

Charterforslag skal følge denne malen, og forslag til nye grupper vil ikke bli seriøst vurdert før et korrekt charter er skrevet.

4. Innsending av forslag

Forslag om nye grupper kan fremmes på to ulike måter:
  1. Ved å sende det som mail til Arbeidsutvalget (au@usenet.no).
  2. Ved å poste det til no.usenet.informasjon. Denne gruppen er moderert, det betyr at forslaget ikke vil dukke opp i gruppen med en gang - det vil bli sendt moderator (som er AU) for godkjenning.

Uansett hvilken metode som velges vil det altså være AU som poster forslaget for videre diskusjon.

Forslaget skal inneholde følgende:

Forslaget skal leveres i ren tekst.

5. AUs behandling av innsendte forslag

AU behandler alle innsendte forslag så fort de kommer inn. AU vil returnere forslaget til forslagsstiller dersom:

Dersom forslaget inneholder all nødvendig informasjon vil AU poste forslaget videre uten opphold. Alle forslag vil bli postet til no.usenet.informasjon og no.usenet.admin. I tillegg vil forslaget normalt postes til de grupper forslagsstiller ønsker (AU vil fjerne de grupper som er opplagt uinteressante). AU kan også velge å poste forslaget til flere grupper enn hva forslaget angir hvis det anses som naturlig. Forslaget krysspostes, og Followup-to settes til no.usenet.admin - det betyr at videre debatt om forslaget vil foregå i no.usenet.admin.

Subject i artikkelen angir at det er et forslag til ny gruppe, og skal ha følgende form:

  Subject: [Forslag] Forslag om ny gruppe: <gruppenavn eller emne>

Forslaget postes som en AU-artikkel, dvs. at den har følgende headere:

  From: USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no>
  Organization: USENET Norge

Artikkelen vil innledes med en fast tekst som forklarer hva artikkelen inneholder, hvor den videre diskusjonen skal foregå, samt hvem som er forslagsstiller.

6. Første diskusjonsperiode

Etter at forslaget er postet skal det være en 14-dagers diskusjonsperiode. Når første diskusjonsperiode har utløpt skal AU sende en mail til forslagsstiller, hvor de minner om at forslagsstiller må sende inn en revidert versjon av charteret dersom det er ønskelig å gå videre med forslaget.

7. Endelig forslag om opprettelse

Dersom forslagsstiller fortsatt mener at gruppen har livets rett skal han/hun sende en ny mail til AU (au@usenet.no). Denne skal inneholde:

AUs behandling av forslaget vil være den samme som i punkt 5, med et viktig unntak - Subject i artikkelen skal angi at dette er et endelig forslag til ny gruppe, og skal dermed ha følgende form:

  Subject: [Forslag] Endelig forslag om ny gruppe: <gruppenavn>

8. Andre diskusjonsperiode

Etter at det endelige forslaget er postet skal det være en 14-dagers diskusjonsperiode. AU følger med på og/eller deltar i diskusjonen for å kartlegge om behovet for å opprette gruppen er stort nok til at gruppen vil ha livets rett.

Hvis forslaget får sterk støtte i diskusjonen, og AU ellers ikke har noen innsigelser, kan det bestemmes at gruppen blir opprettet. Hvis det ikke er noen stemning for forslaget, vil AU annonsere at gruppen ikke blir opprettet.

Hvis det derimot er sterk uenighet og/eller uklarhet i diskusjonen på no.usenet.admin, og/eller AU er av en annen oppfatning enn flertallet i diskusjonen, og/eller hvis det er sterk uenighet i AU - altså hvis det er sterk tvil om behovet for gruppen - kan AU annonsere at avstemning skal foretas.

AUs annonsering skal postes til de samme gruppene som endelig forslag er postet til, og de skal være på en av følgende former:

  Subject: [Opprettes] AUs konklusjon vedrørende <gruppenavn>
  Subject: [Avslås] AUs konklusjon vedrørende <gruppenavn>
  Subject: [Avstemning] AUs konklusjon vedrørende <gruppenavn>

Det skal gå 3 dager fra opprettelsen annonseres til gruppen opprettes. Dersom det innkommer protester mot en annonsering av opprettelse i løpet av denne perioden skal opprettelsen utsettes en uke. Etter en uke vil AU vurdere forslaget en gang til, og den avgjørelse som da kommer er endelig.

9. Avstemning

Avstemning annonseres i de samme grupper som endelig forslag er postet til, med Followup-To til no.usenet.admin. Annonseringen skal ha følgende form:
  Subject: [Avstemning] Avstemning om opprettelse av <gruppenavn>

Avstemningen foregår i no.usenet.admin ved at det postes oppfølgere til annonseringen av avstemningen. Kun artikler som inneholder bare ordene "Ja" eller "Nei" telles - evt. diskusjoner henvises til egne tråder. Det kreves et ja-flertall på 2/3, samt minst 40 flere ja-stemmer enn nei-stemmer. Stemmeperioden er tre uker (i ferier fire uker). Når perioden er over, postes resultatet til de samme grupper som endelig forslag er postet til. Det kreves at de som stemmer angir fullt navn i From-feltet på artiklene. Det gis en uke til verifisering av avstemningen, og AU er ansvarlig for denne verifiseringen.

Resultatet av en avstemning kan ikke ankes, dvs. at det ikke er påkrevet med 3 dager fra konklusjon til opprettelse av gruppen.

10. Grupper som ikke blir opprettet

Hvis en gruppe ikke blir opprettet, kan det ikke fremsettes nytt forslag om en gruppe om dette temaet før 6 måneder etter at utvalget har fattet sin beslutning eller avstemningen er avsluttet.


au@usenet.no