Regler for opprettelse av nye grupper i no.annonser.*

1. Innledning

Disse reglene gjelder for opprettelse av nye grupper i no.annonser.*. Det er andre regler for opprettelse av grupper i resten av no-hierarkiet.

2. Generelt om no.annonser.*

Gruppene i dette subhierarkiet er opprettet med tanke på kjøp, salg, bytte og andre typer markedsvirksomhet. Målet er å styre all slik trafikk inn i egne grupper, slik at de tilsvarende "vanlige" gruppene i det øvrige hierarkiet ikke drukner i annonser.

Som en konsekvens av dette er reglene for opprettelse av grupper i no.annonser.* noe enklere enn hva som er tilfellet for andre grupper i no-hierarkiet.

3. Grunnlag for ny gruppe

Forslaget om ny gruppe bør i utgangspunktet ha basis i annonsering på eksisterende grupper, eventuelt bør det sannsynliggjøres at det er behov for gruppen.

4. Charter

For grupper i subhierarkiet no.annonser er det ikke påkrevd at forslaget om opprettelse inkluderer et charter. Hvis charter ikke er inkludert vil det generelle charteret for no.annonser gjelde. Hvis charter er inkludert skal dette følge retningslinjene gitt i dokumentet "Hvordan skrive et godt charter".

Følgende seksjoner fra charteret skal likevel være med: Dersom forslagsstiller ikke har klare preferanser for gruppenavn, kan denne stå tom. Den vil da bli fyllt ut av AU på bakgrunn av diskusjonen om forslaget. Se ellers dokumentet "Hvordan skrive et godt charter" for ytterligere detaljer om de ulike punktene.

5. Innsending av forslag

Forslag om nye grupper kan fremmes på to ulike måter:
  1. Ved å sende det som mail til Arbeidsutvalget (au@usenet.no).
  2. Ved å poste det til no.usenet.informasjon. Denne gruppen er moderert, det betyr at forslaget ikke vil dukke opp i gruppen med en gang - det vil bli sendt moderator (som er AU) for godkjenning.

Uansett hvilken metode som velges vil det altså være AU som poster forslaget for videre diskusjon.

Forslaget skal inneholde følgende: Forslaget skal leveres i ren tekst.

6. AUs behandling av innsendte forslag

AU behandler alle innsendte forslag så fort de kommer inn. AU vil returnere forslaget til forslagsstiller dersom:

Dersom forslaget inneholder all nødvendig informasjon vil AU poste forslaget videre uten opphold. Alle forslag vil bli postet til no.usenet.informasjon og no.usenet.admin. I tillegg vil forslaget normalt postes til de grupper forslagsstiller ønsker (AU vil fjerne de grupper som er opplagt uinteressante). AU kan også velge å poste forslaget til flere grupper enn hva forslaget angir hvis det anses som naturlig. Forslaget krysspostes, og Followup-to settes til no.usenet.admin - det betyr at videre debatt om forslaget vil foregå i no.usenet.admin.

Subject i artikkelen angir at det er et forslag til ny gruppe, og skal ha følgende form:
  Subject: [Forslag] Endelig forslag om ny gruppe: <gruppenavn eller emne>
Forslaget postes som en AU-artikkel, dvs. at den har følgende headere:
  From: USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no>
  Organization: USENET Norge
Artikkelen vil innledes med en fast tekst som forklarer hva artikkelen inneholder, hvor den videre diskusjonen skal foregå, samt hvem som er forslagsstiller.

7. Diskusjonsperiode

Etter at det endelige forslaget er postet skal det være en 14-dagers diskusjonsperiode. AU følger med på og/eller deltar i diskusjonen for å kartlegge om behovet for å opprette gruppen er stort nok til at gruppen vil ha livets rett.

Hvis forslaget får sterk støtte i diskusjonen, og AU ellers ikke har noen innsigelser, kan det bestemmes at gruppen blir opprettet. Hvis det ikke er noen stemning for forslaget, vil AU annonsere at gruppen ikke blir opprettet.

AUs annonsering skal postes til de samme gruppene som endelig forslag er postet til, og de skal være på en av følgende former:
  Subject: [Opprettes] AUs konklusjon vedrørende <gruppenavn>
  Subject: [Avslås] AUs konklusjon vedrørende <gruppenavn>
Det skal gå 3 dager fra opprettelsen annonseres til gruppen opprettes. Dersom det innkommer protester mot en annonsering av opprettelse i løpet av denne perioden skal oprettelsen utsettes en uke. Etter en uke vil AU vurdere forslaget en gang til, og den avgjørelse som da kommer er endelig.

8. Grupper som ikke blir opprettet

Hvis en gruppe ikke blir opprettet, kan det ikke fremsettes nytt forslag om en gruppe om dette temaet før 3 måneder etter at utvalget har fattet sin beslutning.


au@usenet.no