Regler for endring av charter

1. Innledning

Disse reglene gjelder for endring av charter for grupper i no.*. Gruppene under no.alt.* er unntatt fra disse reglene. Denne rutinene skal også benyttes dersom man ønsker å gjøre en gruppe moderert, eller ønsker å fjerne moderering av en gruppe.

2. Grunnlag for endring av charter

En charterendring vil normalt ha sin bakgrunn i opprettelse eller nedleggelse av andre grupper, eventuelt at det dukker opp nye temaer man ønsker å innbefatte i gruppen. Charterendring for å sperre ute temaer bør primært forekomme i de tilfellene det opprettes nye grupper som diskuterer temaet.

3. Charter

Endringsforslag som ikke har et tilfredsstillende charter vedlagt vil bli returnert til forslagsstiller. Alle endringsforslag skal inneholde et charter med følgende seksjoner:

Se ellers dokumentet "Hvordan skrive et godt charter" for ytterligere detaljer om de ulike punktene.

Mal for charter (bokmål og nynorsk) finner du på USENET Norges websider.

Charterforslag skal følge denne malen, og forslag til charterendring vil ikke bli seriøst vurdert før et korrekt charter blir presentert.

4. Innsending av forslag

Forslag om charterendring kan fremmes på to ulike måter:
  1. Ved å sende det som mail til Arbeidsutvalget (au@usenet.no).
  2. Ved å poste det til no.usenet.informasjon. Denne gruppen er moderert, det betyr at forslaget ikke vil dukke opp i gruppen med en gang - det vil bli sendt moderator (som er AU) for godkjenning.

Uansett hvilken metode som velges vil det altså være AU som poster forslaget for videre diskusjon.

Forslaget skal inneholde følgende: Forslaget skal leveres i ren tekst.

5. AUs behandling av innsendte forslag

AU behandler alle innsendte forslag så fort de kommer inn. AU vil returnere forslaget til forslagsstiller dersom:

Dersom forslaget inneholder all nødvendig informasjon vil AU poste forslaget videre uten opphold. Alle forslag vil bli postet til no.usenet.informasjon og no.usenet.admin. Forslaget skal postes til den gruppe som endringsforslaget gjelder for, samt evt. andre grupper som berøres av endringsforslaget. I tillegg vil forslaget normalt postes til de grupper forslagsstiller ønsker (AU vil fjerne de grupper som er opplagt uinteressante). AU kan også velge å poste forslaget til flere grupper enn hva forslaget angir hvis det anses som naturlig. Forslaget krysspostes, og Followup-to settes til no.usenet.admin - det betyr at videre debatt om forslaget vil foregå i no.usenet.admin.

Subject i artikkelen angir at det er et forslag om endring av charter, og skal ha følgende form:
  Subject: [Forslag] Forslag om endring av charter: <gruppenavn>
Forslaget postes som en AU-artikkel, dvs. at den har følgende headere:
  From: USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no>
  Organization: USENET Norge
Artikkelen vil innledes med en fast tekst som forklarer hva artikkelen inneholder, hvor den videre diskusjonen skal foregå, samt hvem som er forslagsstiller.

6. Første diskusjonsperiode

Etter at forslaget er postet skal det være en 14-dagers diskusjonsperiode. Når første diskusjonsperiode har utløpt skal AU sende en mail til forslagsstiller, hvor de minner om at forslagsstiller må sende inn en revidert versjon av charteret dersom det er ønskelig å gå videre med forslaget.

7. Endelig forslag om endring av charter

Dersom forslagsstiller fortsatt mener at gruppen har livets rett skal han/hun sende en ny mail til AU (au@usenet.no). Denne skal inneholde: AUs behandling av forslaget vil være den samme som i punkt 5, med et viktig unntak - Subject i artikkelen skal angi at dette er et endelig forslag til endring av charter, og skal dermed ha følgende form:
  Subject: [Forslag] Endelig forslag om endring av charter: <gruppenavn>

8. Andre diskusjonsperiode

Etter at det endelige forslaget er postet skal det være en 14-dagers diskusjonsperiode. AU følger med på og/eller deltar i diskusjonen for å kartlegge om behovet for å endre charter er stort nok til at charteret bør endres.

Hvis forslaget får sterk støtte i diskusjonen, og AU ellers ikke har noen innsigelser, kan det bestemmes at gruppen skal endre charter. Hvis det ikke er noen stemning for forslaget, vil AU annonsere at gruppen beholder sitt nåværende charter.

Hvis det derimot er sterk uenighet og/eller uklarhet i diskusjonen på no.usenet.admin, og/eller AU er av en annen oppfatning enn flertallet i diskusjonen, og/eller hvis det er sterk uenighet i AU - altså hvis det er sterk tvil om behovet for gruppen - kan AU annonsere at avstemning skal foretas.

AUs annonsering skal postes til de samme gruppene som endelig forslag er postet til, og de skal være på en av følgende former:
  Subject: [Charterendring] AUs konklusjon vedrørende endring av charter for <gruppenavn>
  Subject: [Avslås] AUs konklusjon vedrørende endring av charter for <gruppenavn>
  Subject: [Avstemning] AUs konklusjon vedrørende endring av charter for <gruppenavn>
Det skal gå 3 dager fra charterendring annonseres til charteret oppdateres. Dersom det innkommer protester mot annonseringen i løpet av denne perioden skal oppdateringen utsettes en uke. Etter en uke vil AU vurdere forslaget en gang til, og den avgjørelse som da kommer er endelig.

9. Avstemning

Avstemning annonseres i de samme grupper som endelig forslag er postet til, med Followup-To til no.usenet.admin. Annonseringen skal ha følgende form:
  Subject: [Avstemning] Avstemning om endring av charter for <gruppenavn>

Avstemningen foregår i no.usenet.admin ved at det postes oppfølgere til annonseringen av avstemningen. Kun artikler som inneholder bare ordene "Ja" eller "Nei" telles - evt. diskusjoner henvises til egne tråder. Det kreves et ja-flertall på 2/3, samt minst 40 flere ja-stemmer enn nei-stemmer. Stemmeperioden er tre uker (i ferier fire uker). Når perioden er over, postes resultatet til de samme grupper som endelig forslag er postet til. Det kreves at de som stemmer angir fullt navn i From-feltet på artiklene. Det gis en uke til verifisering av avstemningen, og AU er ansvarlig for denne verifiseringen.

Resultatet av en avstemning kan ikke ankes, dvs. at det ikke er påkrevet med 3 dager fra konklusjon til charterendring.

10. Unntak fra regelverket

Dersom en gruppe skal ha enkle charterendringer som følge av opprettelse av en eller flere nye grupper, f.eks. ved splitting av eksisterende gruppe, kan AU velge å sløyfe første diskusjonsperiode og gå direkte til endelig forslag om charterendring.

Dersom det kommer flere endringsforslag til samme gruppe samtidig, kan AU velge å la en evt. avstemning være mellom alle charterforslagene, inkludert nåværende charter. AU vil i slike tilfeller annonsere en tilpasset versjon av avstemningsreglene i punkt 9.

11. Grupper som ikke endrer charter

Hvis et endringsforslag ikke blir tatt til følge, kan det ikke fremsettes nytt endringsforslag om denne gruppen før 6 måneder etter at utvalget har fattet sin beslutning eller avstemningen er avsluttet.


au@usenet.no