Bakgrunn for forslag til struktur for no.*

Dette er et forslag til en struktur for no-hierarkiet. Det er ikke bygget på noe konkret system. Det er laget på bakgrunn av magefølelse og lange diskusjoner om plasseringen av de problematiske delene (og da særlig det som hos oss har blitt no.fag.*). Vi håper at de fleste brukere intuitivt vil føle at dette er slik gruppene skal være fordelt. Arbeidet med forslaget har vært fokusert mot en løsning som skalerer i tiden fremover, både med tanke på bredden i emnene som skal kunne dekkes, og samtidig "dybden" (spesialiseringen, om man vil) innenfor hvert emne.

Det finnes flere måter å angripe en slik struktur på. En vanlig måte er med fag på høyeste nivå, en annen med funksjon i høyeste nivå. Vi har valgt den siste. En faglig inndeling som noen andre har markedsført her kan uten tvil gjøres veldig riktig etter "universitetsmodellen", eller "biblioteksmodellen" for den saks skyld. Imidlertid har vi etter vår mening ikke sett et slikt forslag til strukturering som vi synes vil dekke behovet som er dukket opp de siste årene med et masseinntog av nye brukere på USENET.

Vi har sett inndelinger hvor f.eks. sykkel har havnet under "teknologi". Strengt tatt er jo dette ikke uriktig, men vi tror de fleste som vil diskutere sykler/sykling, vil gjøre det ut i fra et fritidsperspektiv. Derfor plasserer vi den heller under fritid. Vi har også sett inndelinger av typen "no.humaniora.*" etc. For det første tror vi en slik inndeling av emner stort sett hører universitetene til, og at folk flest ikke tenker slik i andre sammenhenger. For det andre tror vi heller ikke ord som "humaniora" går særlig hjem i andre miljøer enn de nevnte.

Tidligere, da USENET (og Internet) stort sett var befolket av brukere fra forsknings- og utdanningsinstitusjoner, ville en slik inndeling fungere helt fint, da temaene ofte var inndelt etter fakulteter og institutter. Diskusjonene var da også ganske faglig preget. Nå er det dukket opp helt nye behov i tillegg, og diskusjoner føres med atskillig løsere jakke enn tidligere, og de dekker mange flere temaer. Brukermassen er også stadig sterkt økende, og det er opplagt at det er nødvendig å lede nye brukere raskest mulig til de rette newsgruppene, for best mulig å redusere feilpostinger. Derfor mener vi at vi må legge opp til en mest mulig intuitiv struktur også for ikke-akademikere.

Slik diskuterte vi oss frem til forslaget som ligger vedlagt under. Knut Arild Erstad, Jardar Eggesbø Abrahamsen og mange flere skal også ha noe av æren for dette forslaget, da innspill fra dem dannet grunnlaget for dette forslaget. Hvis vi har drevet langt vekk fra deres originale tanker, får dere ha oss unnskyldt at vi nevner navnene deres i denne sammenhengen. :-)

Forslaget er forsøkt laget i henhold til AUs regler for hvordan et slikt forslag skal se ut. Vi har f.eks. latt no.it.* ute av forslaget, siden dette er en annen diskusjon, bortsett fra de eksisterende gruppene vi har blitt bedt om å gruppere.


30. mai 1998, av Henning Maagerud og Lars Marius Garshol (som privatpersoner)