Regler for nedleggelse av grupper i no.*

1. Innledning

Disse reglene gjelder for nedleggelse av grupper i no.*. Grupper under no.alt.* er unntatt fra disse reglene.

2. Grunnlag for nedleggelse av en gruppe

Det vil normalt være 2 grunner til at en gruppe skal nedlegges:
  1. Den har ikke lenger trafikk.
  2. Trafikken ønskes flyttet til en eller flere andre grupper

3. Begrunnelse for nedleggelse

Alle forslag om nedleggelse av en gruppe skal inneholde følgende seksjoner: Dersom en eller flere av disse seksjonene mangler eller er mangelfullt utfyllt vil forslaget bli returnert til forslagsstiller.

4. Innsending av forslag

Forslag om nedleggelse av grupper kan fremmes på to ulike måter:
  1. Ved å sende det som mail til Arbeidsutvalget (au@usenet.no).
  2. Ved å poste det til no.usenet.informasjon. Denne gruppen er moderert, det betyr at forslaget ikke vil dukke opp i gruppen med en gang - det vil bli sendt moderator (som er AU) for godkjenning.

Uansett hvilken metode som velges vil det altså være AU som poster forslaget for videre diskusjon.

Forslaget skal inneholde følgende: Forslaget skal leveres i ren tekst.

5. AUs behandling av innsendte forslag

AU behandler alle innsendte forslag så fort de kommer inn. AU vil returnere forslaget til forslagsstiller dersom:

Dersom forslaget inneholder all nødvendig informasjon vil AU poste forslaget videre uten opphold. Alle forslag vil bli postet til no.usenet.informasjon og no.usenet.admin. Forslaget skal postes til den gruppe som foreslås fjernet, samt til de grupper forslagsstiller mener skal overta trafikken i gruppen. I tillegg vil forslaget normalt postes til de grupper forslagsstiller ønsker (AU vil fjerne de grupper som er opplagt uinteressante). AU kan også velge å poste forslaget til flere grupper enn hva forslaget angir hvis det anses som naturlig. Forslaget krysspostes, og Followup-to settes til no.usenet.admin - det betyr at videre debatt om forslaget vil foregå i no.usenet.admin.

Subject i artikkelen angir at det er et forslag om sletting av en gruppe, og skal ha følgende form:
  Subject: [Forslag] Forslag om nedleggelse av: <gruppenavn>
Forslaget postes som en AU-artikkel, dvs. at den har følgende headere:
  From: USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no>
  Organization: USENET Norge

Artikkelen vil innledes med en fast tekst som forklarer hva artikkelen inneholder, hvor den videre diskusjonen skal foregå, samt hvem som er forslagsstiller.

6. Første diskusjonsperiode

Etter at forslaget er postet skal det være en 14-dagers diskusjonsperiode. Når første diskusjonsperiode har utløpt skal AU sende en mail til forslagsstiller, hvor de minner om at forslagsstiller må sende inn en revidert versjon av forslaget dersom det er ønskelig å gå videre med det.

7. Endelig forslag om nedleggelse

Dersom forslagsstiller fortsatt mener at gruppen bør nedlegges skal han/hun sende en ny mail til AU (au@usenet.no). Denne skal inneholde: AUs behandling av forslaget vil være den samme som i punkt 5, med et viktig unntak - Subject i artikkelen skal angi at dette er et endelig forslag om nedleggelse, og skal dermed ha følgende form:
  Subject: [Forslag] Endelig forslag om nedleggelse av: <gruppenavn>

8. Andre diskusjonsperiode

Etter at det endelige forslaget er postet skal det være en 14-dagers diskusjonsperiode. AU følger med på og/eller deltar i diskusjonen for å kartlegge om det er enighet om nedleggelse.

Hvis forslaget får sterk støtte i diskusjonen, og AU ellers ikke har noen innsigelser, kan det bestemmes at gruppen blir nedlagt. Hvis det ikke er noen stemning for forslaget, vil AU annonsere at gruppen ikke skal nedlegges.

AUs annonsering skal postes til de samme gruppene som endelig forslag er postet til, og de skal være på en av følgende former:
  Subject: [Nedlegges] AUs konklusjon vedrørende <gruppenavn>
  Subject: [Avslås] AUs konklusjon vedrørende <gruppenavn>
Det skal gå minimum 3 dager fra nedleggelse annonseres til gruppen fysisk fjernes. Dersom det innkommer protester mot en annonsering om nedleggelse i løpet av denne perioden skal oprettelsen utsettes en uke. Etter en uke vil AU vurdere forslaget en gang til, og den avgjørelse som da kommer er endelig.

9. Flytteperiode

Dersom gruppen som skal nedlegges har eksisterende trafikk skal det gis tilstrekkelig tid til å flytte denne trafikken før gruppen fysisk fjernes. Hva som er tilstrekkelig tid avgjøres av AU i hvert enkelt tilfelle, men skal være i størrelsesorden 1 uke til 2 måneder. AU skal i denne perioden poste ukentlige artikler i gruppen, hvor det annonseres at gruppen skal nedlegges, samt hvilke grupper som skal overta trafikken.

10. Unntak fra regelverket

Dersom en gruppe skal nedlegges som følge av opprettelse av en eller flere nye grupper, f.eks. ved splitting av eksisterende gruppe, kan AU velge å sløyfe første diskusjonsperiode og gå direkte til endelig forslag om nedleggelse.

11. Grupper som ikke blir nedlagt

Hvis en gruppe ikke blir nedlagt, kan det ikke fremsettes nytt forslag om nedleggelse av gruppen før 6 måneder etter at utvalget har fattet sin beslutning.


au@usenet.no